Strona główna » Koło Naukowe Finansów i Bankowości » Kim jesteśmy? » O Katedrze Bankowości
Koło Naukowe Finansów i Bankowości
Podstawowe informacje o Katedrze Bankowości
Aktualizacja: Wtorek, 06 października 2015 roku, 21:06
Katedra Bankowoœści powstała 1 wrześœnia 1993 r. w wyniku wydzielenia z Zespołowej Katedry Finansów. Pierwszym jej kierownikiem był prof. Marian Łukaszewski, założyciel i Prezes Sopot Banku SA. Od roku 2003 Katedrą kieruje prof. Leszek Pawłowicz.
Aktualnie w Katedrze Bankowoœści zatrudnionych jest 8 nauczycieli akademickich:
 • Prof. UG, dr hab. Leszek Pawłowicz , kierownik Katedry;
 • Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska;
 • Prof. dr hab. Ryszard Wierzba;
 • Adj. dr Adam Barembruch;
 • Adj. dr Dorota Kowalczyk;
 • Adj. dr Błażej Lepczyński;
 • Adj. Dr Marta Penczar;
 • Adj. dr Piotr Pisarewicz;
 • Adj. dr Karol Śledzik.
Prowadzą oni zajęcia dydaktyczne z problematyki:
 • bankowoœści uniwersalnej, inwestycyjnej, korporacyjnej, detalicznej i hipotecznej;
 • rynków finansowych i giełd papierów wartośœciowych;
 • zarządzania ryzykiem;
 • technik sprzedaży dla poœśredników finansowych.
Od roku 2008 Katedra Bankowośœci we współpracy z Gdańską Akademią Bankową prowadzi studia podyplomowe "„Międzynarodowe rynki finansowe"”, które przygotowują do egzaminu na:
 • Europejski certyfikat bankowca (EFCB);
 • Analityka i doradcę finansowego (CFA).
Specjalnoœścią Katedry jest przygotowanie studentów do pracy w bankowośœci i w doradztwie finansowym. Absolwenci tej specjalnośœci pracują głównie w krajowych i zagranicznych bankach, funduszach inwestycyjnych, biurach maklerskich i instytucjach ubezpieczeniowych.
Pracownicy Katedry są autorami i współautorami wielu książek i artykułów naukowych. Do najważniejszych książek w ostatnich latach należy zaliczyć:
 • E. Ostrowska, Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011;
 • J. Gwizdała, Ryzyko w działalnoœci banku komercyjnego, Wyd. UG, Sopot 2011;
 • E. Ostrowska, Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny, PWE, Warszawa 2009;
 • E. Ostrowska Banki na rynkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2005;
 • B. Lepczyński (red.) Bankowoœć detaliczna, CeDeWu, Warszawa 2005;
 • L. Pawłowicz (red.) Ekonomika Przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane. Oddk, Gdańsk 2005.
Pracownicy Katedry zaangażowani są również w działalnoœćć komercyjnych instytucji finansowych. I tak np. prof. J. Gwizdała przez 10 lat pełnił funkcję dyrektora ds. bankowośœci korporacyjnej w Kredyt Banku, dr B. Lepczyński jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PKO BP SA, prof. L. Pawłowicz jest Prezesem Rady Giełdy Papierów Wartoœciowych i członkiem Rady Nadzorczej Pekao SA, dr P.Pisarewicz od 1994 roku związany jest z sektorem bankowym i ubezpieczeniowym, gdzie zajmował stanowiska kierownicze. Obecnie Członek Komitetu Inwestycyjnego HDI Gerling Życie TU SA, Z-ca Dyrektora Gdańskiej Akademii Bankowej przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową.
Zainteresowania Katedry Bankowości dotyczą tematyki związanej z:
 • funkcjonowaniem banków komercyjnych;
 • bankowością centralną;
 • polityką pieniężną i rynkiem pieniężnym;
 • bankowością inwestycyjną;
 • rynkami finansowymi;
 • nadzorem finansowym i skonsolidowanym;
 • szczegółowo określonymi blokami tematycznymi związanymi z podziałem rynków finansowych;
 • finansami międzynarodowymi;
 • zarządzaniem ryzykiem kredytowym;
 • venture capital;
 • zarządzaniem ryzykiem bankowym;
 • rynkiem instrumentów pochodnych;
 • rynkiem kapitałowym;
 • inwestowaniem na rynkach kapitałowych;
 • portfelem inwestycyjnym;
 • ryzykiem projektów inwestycyjnych;
 • bankowością hipoteczną;
 • globalnym kryzysem gospodarczym;
 • zarządzaniem kryzysowym;
 • integracją europejskich rynków finansowych;
 • pośrednictwem i dworactwem finansowym;
 • bankowością elektroniczną;
 • finansowaniem inwestycji proekologicznych.
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stacjonarne: 58 523 14 70
st. niestacjonarne: 58 523 11 38
tel. centrala +48 58 523 14 11
© 2013-2014 Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania